Strona główna Mapa strony Kontakt email
Znajdujesz się w:
»
Strona główna
»
WYBORY ŁAWNIKÓW
Wyszukiwanie

WYBORY ŁAWNIKÓW

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2024

Kolegium Sądu Okręgowego w Elblągu uchwałą z dnia 6 maja 2019 r. ustaliło liczbę ławników, która powinna być wybrana na kadencję 2020 – 2024 przez Radę Gminy Elbląg :

- do Sądu Okręgowego w Elblągu – 13, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 1

- do Sądu Rejonowego w Elblągu – 4,

w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 2

Termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku. Z uwagi na to, że 30 czerwca przypada w niedzielę - termin przedłuża się do 1 lipca 2019 r.


Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

    prezesi właściwych sądów,
    stowarzyszenia,
    inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
•    ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
•    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
•    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
•   osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
•    adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•    duchowni,
•    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•    funkcjonariusze Służby Więziennej,
•    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub ze strony internetowej gminy Elbląg www.gminaelblag.pl oraz w Urzędzie Gminy Elbląg ul. Browarna 85, pokój nr 2.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

    informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłaszanej osoby,
    oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. , poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
    imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -  gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).
    aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.)-jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa.
    Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Dokumenty wymienione w punktach 1-6 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa 9art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.).

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Elblągu ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg – (sekretariat pok. 20 lub Biuro Rady pok. 2), w dniach i godzinach pracy Urzędu w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rad gmin po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Elbląg ul. Browarna 85 pokój nr 2, tel. 55 234 18 84 wew. 34.


Z a ł ą c z n i k i
Kalendarium
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Godzniny otwarcia
Dane kontaktowe
Dane adresowe
Newsletter
Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00 śr: 8:00 - 16:00
tel: 055 2341884, fax: 055 2340871
Email: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Elbląg,
82-300 Elbląg, ul Browarna 85